Organizované jednotky na hasenie požiarov pochádzajú až z dôb Starovekého Ríma. Po jeho zániku bola organizovaná hasičská činnosť zabudnutá a na hasení sa museli podieľať obyvatelia miest či obcí. Dobrovoľné hasičské zbory v Uhorsku sa začali zakladať už v 18. storočí, na našom území sa rozširovali vo väčšej miere po vzniku Československa v roku 1918.