Slovenské školy potrebujú inovovať. Ukazuje sa, že vzdelávanie tradičnou formou má v rýchlo sa meniacej dobe svoje limity. Ku skvalitneniu výučby na školách je treba zavádzať nové inovatívne technológie, pripravovať učiteľov a zaviesť nový systém, bez ktorého žiadne moderné technológie nedokážu byť prínosom pre skvalitnenie a zatraktívnenie vzdelávania.